ببین دختر خانوم. . .
تو هر چقدر هم تو زندگیت مغرور باشی. . .
به یه نفر احتیاج داری. . .
یکی که متوجه بشه دستت رو موقع اشپزی بریدی و نگران نگات کنه. . .
یکی که اجازه پوشیدن یه سری لباسا رو بهت نده. . .
یکی که رفتن به یه سری جاها رو برات قدغن کنه. . .
(یه مرد). . .(!)

ببین اقا پسر. . .
یه قانونی هست که میگه تو هرچقدر قوی باشی به یه نفر احتیاج داری. . .
یکی که وقتی از خستگی با جوراب خوابت میبره اونا رو از پات در بیاره. . .
یکی که تو مهمونی برات میوه پوست بگیره. . .
یکی که بهانه ی از خواب بیدار شدنت باشه. . .
(یه زن). . . (!)